אוסלנדר, שלו ושות' - עורכי דין ונוטריון

בתי המשפט א 001577/02 בש"א 23545/07

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תאריך: 03/04/2008

בפני: כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל / ס. נשיא

בעניין:

1. עו"ד מרדכי שלו, נאמן עבור נהנים שונים בקשר עם בניין מנדרין בתל-אביב המבקש

ובעניין:

1.( 1-158) שרגא צים ואח'

2.. (159) ועד בעלי הדירות בבניין "מנדרין" ברח' יוניצמן בת"א

התובעים 1-159ע"י ב"כ עו"ד מ. שלו

3. (160-161) זאב ונעמי וייל

ע"י ב"כ עו"ד י. אזולאי התובעים

נ ג ד

1. אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד י. ארנון ושות

2. .אזורי קולוני תל אביב (1990) בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד יצחקניא, אטיאס ושות' הנתבעים

החלטה

א.מהות הבקשה

זוהי בקשה למתן הוראות, בה מתבקש בית-המשפט להורות למבקש (להלן: "הנאמן"), כיצד לפעול בעניין חלוקת כספי נאמנות המוחזקים בידיו, במסגרת הסכם פשרה בתובענה נשוא התיק העיקרי.

ב.עובדות רלבנטיות

ביום 1.4.07 אישר בית-המשפט הסכם פשרה אשר הושג בין הצדדים במסגרת ת.א. 1577/02 (להלן: "התיק העיקרי"), ונתן לו תוקף של פסק-דין.

עניינו של התיק העיקרי, בתמצית, היה תביעה כספית על סך 6,000,000 ₪ שהגישו התובעים נגד הנתבעים, בגין סדרת מעשים ומחדלים שנעשו על-ידם, ואשר הסבו לתובעים, לטענתם, נזק כספי רב.

הסכם הפשרה קבע, בין היתר, שהנתבעת 1 תשלם לתובעים את הסך של 1,930,000 ₪, כאשר התובעים מצידם מתחייבים להשקיע 500,000 ₪ מתוך הסך הנ"ל בשיפור הרכוש המשותף והמערכות המשותפות בבניין נשוא התביעה; ואילו יתרת הסכום תוחזק בנאמנות אצל הנאמן, ותחולק בין התובעים לאחר שיחתמו על כתב ויתור בנוסח המופיע בהסכם הפשרה.

בהתאם להודעת הנאמן בבקשה דנן, הוא מחזיק סכום בסך של 1,269,864.18 ₪ (סכום הקרן נכון למועד הגשת הבקשה), ואותו הוא אמור לחלק בין התובעים.

כאמור בבקשה, משהגיעה העת לחלק את הכספים המוחזקים בידיו בנאמנות, מצא עצמו הנאמן ניצב בפני קבוצות שונות של בעלי דירות, הטוענים לזכויות נוגדות בכספים המוחזקים בנאמנות; מצב זה נוצר, בין היתר, מכיוון שבמהלך השנים בהן נוהלה התביעה, חלו שינויים בבעלויות בדירות בבניין.

מכאן הבקשה, במסגרתה מבקש הנאמן לקבל הוראות מבית-המשפט בעניין חלוקת כספי הנאמנות המוחזקים בידיו, בשים לב לנקודות הבאות:

- קביעת המפתח לחלוקת כספים על-פי שטחה של כל דירה.

- קביעת הנהנים הנכונים מכספי הנאמנות, מבחינת מעמדם (בעלי דירות בעבר או בהווה; כאלה שהתקשרו ישירות עם הנתבעים; או כאלה הנהנים מהמחאת זכויות לקבלת תקבולי התביעה בהסכם).

במסגרת קביעה זו מתבקש בית-המשפט לקבוע, ביחס להסכמי מכר השותקים בעניין התביעה, האם נדרשת המחאת זכויות מפורשת בהסכם, או שמא מקום בו לא נשמרו הזכויות למוכר וההסכם שותק, ניתן ללמוד על המחאת זכויות מכללא.

- קביעת התקופות "המזכות" שבהן החזיק כל נהנה.

- קביעת הדין כאשר קיימים בעלי דירות - בעבר ובהווה - אשר טוענים לזכויות נוגדות באותן דירות; ומהו המנגנון אשר יכריע את הזכאות לכספי הנאמנות כאשר בעל דירה בעבר ובעל דירה נוכחי, טוענים שניהם לזכאות לכספי הנאמנות.

- קביעה, ככל שיידרש, שהנאמן יהיה רשאי למנות רו"ח מטעמו אשר יבדוק ויכריע מה חלקו היחסי של כל נהנה בכספי הנאמנות.

בהתאם להחלטתי מיום 2.1.08, הגיש הנאמן ביום 20.3.08 טיוטת הנחיות באשר לאופן חלוקת כספי הנאמנות לנהנים, על-פי מתווה הנקודות לעיל;

ביום 23.3.08 התקיים דיון במעמד הצדדים בבקשת הנאמן, בסיומו נדחה התיק לעיון לצורך מתן החלטה.

ג. ד י ו ן

ראשית ברצוני להתייחס לטענה שהועלתה בדיון ביום 23.3.08 ובתגובת חלק מבעלי הזכויות בדירות (שלא כולם נמנים על התובעים), לבקשה דנן, ולפיה בית-המשפט מתבקש לבדוק ולדון בשאלת תוקפו של הסכם הפשרה עצמו, לאור טענתם לפגמים בהליכים שקדמו לאישורו.

אין בידי לקבל את הטענה הנ"ל.

הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק-דין לפני כשנה (1.4.07), ואין לאפשר העלאת טענות כלפי תוקפו במסגרת ההליך הנוכחי, לאחר שהדיירים דנו בכך, הוועד היה מעורב בכך, והוא אושר כדין ע"י ביהמ"ש ובהמלצת השופט שטרוזמן.

ולגופה של בקשה, הריני מורה כדלקמן:

1. המפתח לחלוקת הכספים

הצעת הנאמן לענין זה, מקובלת עלי.

ולכן, המפתח לחלוקת הכספים ייקבע בדרך של חישוב הזכאות של כל דירה באופן הבא:

בשלב הראשון ייערך חישוב מספרי של מספר יחידות החדרים בבניין כולו;

המספר שיתקבל יוכפל ב-144, שזהו מספר החודשים ממועד אכלוס הדירות (שנת 1990), ועד מועד הגשת התביעה בחודש מאי 2002.

מהסכום שיתקבל יופחת סך של 100,000 ₪, שישמש כרזרבה לתשלומים בלתי צפויים (כגון תביעות והוצאות שונות).

בהתאם לאמור, נוסחת החישוב היא כדלקמן:

100,000 ₪ - הסכום בנאמנות

X = 144 חודשים x מס' החדרים בבניין

המספר X שיתקבל יוכפל לגבי כל דירה במספר החדרים שבה ובתקופה לגביה זכאי כל בעלים שלה בתקופות השונות; וזהו סכום הפיצוי אשר "שייך" לאותה דירה.

2. ייחוס סכום הפשרה לעילות התביעה השונות

מדובר בעילות שעניינן דמי העמסה בלתי שוויוניים; נזקים למעטפת ולמערכת מיזוג האוויר.

גם כאן מקובלת עלי הצעת הנאמן והחישוב שהוא ביצע. לפיהם תיוחס מחצית מן הפיצוי לנושא העמסות היתר, והמחצית האחרת תיוחס לנושא הנזקים למעטפת ולמערכות מיזוג האוויר.

3. מעמדן של דירות הפנטהאוז

עובדתית, מאחר ודירות והפנטהאוז נבנו ואוכלסו בשלב מאוחר יותר (שנת 1996 או 1998 - עמ' 12 שורות 17-18), הרי שהפיצוי הכספי לו זכאים בעליהן בשל הנזקים למערכת מיזוג האוויר, הוא נמוך יותר (לגביהם ניתן טיפול עצמאי במנותק מהמערכת שטיפלה בכל הבניין - עמ' 12 שורות 18-19).

לדברי הנאמן במהלך הדיון בבית-המשפט, כמעט בלתי אפשרי לבדוק בצורה אמפירית את הנתונים לגבי כל אחת מדירות הפנטהאוז (עמ' 11 שורות 13-14).

לפיכך ובהתאם להצעת הנאמן המקובלת עלי, יופחת סכום בשיעור של 50% מהסכום שמגיע להם, כפי שייקבע.

4. מעמדן של דירות שהיו בבעלות הנתבעת 1

כפי שעולה מהבקשה, הנתבעת 1 היתה בעלים של מס' דירות בבניין; על כן מתעוררת שאלת זכאותה לקבלת חלק מסכום הפיצוי העומד לחלוקה בעבור ראשי הנזק של ירידת ערך בגין מעטפת ומערכת המיזוג והעמסת יתר של דמי הניהול. הנאמן ציין בדיון בבית-המשפט שלא ידוע לו האם הנתבעת 1 בכלל חייבה את הדירות שהיו בבעלותה (עמ' 11 שורה 23).

גם בעניין זה אני מקבלת את הצעת הנאמן, לפיה הדירות שהיו בבעלות הנתבעת 1, לא ייחשבו כזכאיות לאיזשהו חלק מכספי הפיצוי, אשר התקבלו מהנתבעת 1 עצמה כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדה.

5. מעמדן של דירות שהיו שייכות למאגר מלונאי

חלק מהדירות בבניין היו שייכות, בתקופה מסוימת, למאגר מלונאי ושימשו כדירות להשכרה; באותה עת חויבו דירות אלה בדמי ניהול באופן מרוכז כחלק מהפעלת המאגר המלונאי.

הנתבעת 1 חייבה את המאגר המלונאי באופן ישיר בדמי ההעמסה, כאשר חלק מבעלי הדירות שילם וחלק הנתבעת 1 שילמה; היא נטלה כסף מאותו חשבון משותף במשך שנה וחצי (עמ' 12 שורות 24-25). היו בעלי דירות שלא שילמו את דמי ההעמסה, והיו בעלי דירות שלאורך כל התקופה שילמו את כל מה שאזורים לא שילמה.

בתשובה לשאלת בית-המשפט השיב הנאמן שזה בלתי אפשרי לעשות את החישוב וכי הוא לא מאמין שאזורים תמציא לו נתונים מאחר וכבר משנת 2002 הם אינם בבנין, ולכן הוא מבקש הוראות (עמ' 12 שורות 28-29).

יצוין כי ב"כ התובעים מס' 3 הודיעה בדיון כי נעשה קיזוז אוטומטי של דמי הניהול ביחס לבעלי דירות שהיו שייכות למאגר המלונאי ושילמו באופן סדיר (עמ' 9 שורות 3-5).

בנסיבות אלה, ועל-מנת שלא לקפח את המשלמים, אני קובעת שאין להבחין, לצורך חלוקת כספי הפיצוי שבידי הנאמן, בין דירות שהיו חלק מהמאגר המלונאי, ובין שאר הדירות בבניין.

6. מעמדם של בעלי דירות שמכרו את דירותיהם במצב בו חוזה המכר "שותק"

מדובר בשאלת מעמדם של בעלי דירות אשר מכרו את דירותיהם, אולם הסכמי המכר "שותקים" בסוגיית הסבת הזכויות לקבלת כספי הפיצוי.

גם בהקשר זה מקובלת עלי דעתו של הנאמן, כפי שבאה לידי ביטוי בדיון (עמ' 12 שורות 10-13); באופן שבו בעל דירה אשר מכר את זכויותיו ולא כלל בחוזה המכר עם הרוכש סעיף מפורש המותיר בידיו, אף לאחר העברת הבעלות בדירה, את הזכות לקבלת כספי פיצוי עתידיים בגין התביעה המשפטית, הרי שאותה זכות לקבלת כספים עוברת לרוכש הדירה, במסגרת רכישת מלוא הזכויות בדירה.

ולגבי סוגיה שעלתה בדיון (עמ' 12 שורות 4-8) ביחס למקרה בו מופיע בחוזה המכר סעיף המחאת זכויות, ללא הבחנה בין הזכות לפיצוי בשל נזקים שנגרמו למעטפת הבניין ולמערכת מיזוג האוויר, ובין תשלום דמי העמסה בלתי שוויוניים (ששולמו מכיסו של בעל הדירה המקורי), במקרה כזה - יראו את כלל הזכויות לקבלת פיצוי, מכוח כל עילות התביעה שהיו כלפי הנתבעים, כזכויות שעברו לרוכש הדירה, ולו ולו בלבד תהיינה זכויות לקבלת כספים מהנאמן.

7. מינוי רו"ח

הנאמן יהא רשאי למנות רו"ח מטעמו אשר יסייע לו לבדוק ולהכריע מהו חלקו היחסי של כל נהנה בכספי הנאמנות בהתאם למנגנון החלוקה שנקבע לעיל.

בדיון בבית-המשפט ביקש הנאמן למנות את רו"ח גלעד קדמי, ואני נעתרת לבקשתו ומאשרת את המינוי, לרבות שכר-הטרחה שצוין (300 ₪ לשעה).

8. חלוקת יתרות כספים

מציע הנאמן, שכל יתרה שתיוותר לאחר חלוקת הכספים ושימוש בסכום שהוקצה לתשלומים בלתי צפויים, תועבר לנציגות הבית לשם שיפוץ ושיפור הבניין ומערכותיו.

בנקודה זו אינני מקבלת את הצעתו, מכיוון שכבר הוקצב סכום של 500,000 ₪ מתוך כספי הפיצוי למטרה זו על-פי הסכם הפשרה.

לפיכך אני קובעת שכל יתרה שתיוותר כאמור, תחולק בין הזכאים לפיצוי על-פי מנגנון החלוקה שנקבע.

ניתנה היום 3.4.08, בהיעדר. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו בפקס ובהמצאה כדין, לנאמן ולב"כ הצדדים.

ד"ר דרורה פלפל, שופטת ס.נשיא

א שרגא צים ואח' נ' אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ