אוסלנדר, שלו ושות' - עורכי דין ונוטריון

בתי המשפט א 001928/01

בשא 17699/03

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

תאריך: 11/01/2004

בפני כב' השופטת ענת ברון

בעניין: רפאל לביא המבקש(התובע)

נ ג ד

בן ציון צנעני המשיב(הנתבע)

החלטה

הבקשה

1.בפני בקשתו של המבקש למחוק חלקים מן התצהירים שהוגשו מטעם המשיב כעדות ראשית ולהוצאת מוצגים מתיק המוצגים שהגיש האחרון.

השתלשלות הארועים שקדמה להגשת הבקשה

2.בתובענה הנדונה שהגיש המבקש, עתר למתן צו הצהרתי לפיו הינו הבעלים של 12 דונם בחלקת פרדס בעיר רחובות, גוש 3695, חלקה 87 (להלן: "הפרדס").

התובענה נסמכת, בין היתר, על מסמך אשר נכתב על ידי המשיב בכתב ידו, ובו נכתב בהתייחס לפרדס:

"יש לנו (קרי: למשיב ולמבקש - ע.ב.) 24 דונם פרדס ליד מכון ויצמן" (להלן: "מסמך ההתחשבנות").

מסמך ההתחשבנות, אשר כולל התייחסות לנושאים נוספים, היווה נושא לדיון במסגרת בוררות שהתנהלה בין הצדדים דכאן, בהקשר אחר. המסמך סומן שם נ/8 וכך גם בהליך שבפני.

3.משהוגשה התובענה, בדרך של המרצת פתיחה, ניתנה תשובה על ידי המשיב, כשהיא נתמכת בתצהירים מטעמו.

יוער, כי בשלב מאוחר יותר, הועברה המרצת הפתיחה לפסים של תביעה רגילה, היא התביעה דנן.

בעקבות תשובתו של המשיב, הגיש המבקש בקשה בזמנו (בש"א 6870/01), בה עתר למחוק טענות המופיעות בתשובה ובתצהירים התומכים בה, "התוקפות", כלשונו, את מסמך ההתחשבנות.

ביסוד הבקשה, טענתו של המבקש, לפיה טענות נגד תוקפו של מסמך ההתחשבנות הועלו במסגרת הבוררות, נדונו ונדחו שם, ומשכך אין עוד מקום להעלותן בתיק דכאן, מחמת השתק פלוגתא.

4.בהחלטה מיום 5/6/2002, קיבלה כב' השופטת גדות את עמדת המבקש וקבעה כי פסיקתו של הבורר, לפיה מסמך ההתחשבנות הינו תקף, מהווה השתק פלוגתא המונעת התדיינות נוספת בנוגע לתוקפו של מסמך זה.

בהמשך לכך הוסיפה וקבעה כב' השופטת גדות, כי היא "מורה למשיב למחוק את כל אותם חלקים בתובענה ובתצהירים שהוגשו מטעם המשיב הנוגעים לשאלת תוקפו של המסמך".

המשיב, אשר לא השלים עם החלטה זו, הגיש בקשת רשות ערעור שנדונה בפני כב' השופט ריבלין (רע"א 6281/02).

עיקר טענתו של המשיב היתה, כי במסמך ההתחשבנות נמצא התייחסות למספר נושאים שאינם תלויים האחד בשני, ומשכך אין לאמר כי נוצר השתק פלוגתא בנוגע לכל העניינים הנמנים בו. בהמשך לכך טען, כי הפלוגתא שנדונה בפני הבורר, שנגעה לחברת מלונות צל בע"מ ושותפות עסקית רבת שנים שבין הצדדים, שונה מזו הנוגעת לפרדס שהיא נשוא הדיון כאן.

הבקשה למתן רשות ערעור נדחתה, תוך שבית המשפט העליון אישר את פסיקת בית משפט זה (כב' השופטת גדות) לפיה קביעת הבורר כי מסמך ההתחשבנות תקף, מהווה השתק פלוגתא והמשיב מנוע מלטעון פעם נוספת נגד תוקפו של המסמך.

עם זאת הוסיף וקבע בית המשפט העליון כי אין באמור כדי למנוע דיון בפרשנותו של מסמך ההתחשבנות.

5. בדיון שהתקיים ביום 30/3/03 במעמד ב"כ הצדדים, הגיעו הצדדים להסכמה, בזו הלשון:

"בעקבות החלטת בית המשפט העליון בבר"ע, מוסכם בינינו כי בשלב זה יידחה הדיון בבקשה למחיקת סעיפים מכתב התשובה שהגיש הנתבע במענה להמרצת פתיחה ושהיה לכתב הגנה ולמחיקת סעיפים בתצהירים שצורפו לו, עד לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע, אשר יוגשו תוך שהם עולים בקנה אחד עם החלטת בית המשפט העליון, שכן ייתכן שלאחר הגשת התצהירים כאמור, יתייתר הצורך בדיון בבקשה"

משהוגשו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים ואלה, לטענת המבקש, אינם עולים בקנה אחד עם החלטות בית המשפט וההסכמה דלעיל, שב והגיש את הבקשה שהיא נשוא החלטתי זו.

עיקר הבקשה מופנית נגד טענות שמעלה המשיב בתצהירים מטעמו, אשר לטענת המבקש חותרות נגד תוקפו של מסמך ההתחשבנות, ומשכך לא היה רשאי להעלותן. הוא הדין בנוגע למוצגים שצירף המשיב - כך, לטענת המבקש.

המשיב מצידו טוען, כי מדובר בטענות הנוגעות לפרשנות מסמך ההתחשבנות, להבדיל מתוקפו אשר המשיב אינו כופר בו, ואשר על כן אין מקום לבקשה.נ

יוער, כי בפי המבקש טענות נוספות בגינן הוא עותר לפסילת חלקים מהתצהירים ומתיק המוצגים, להן אתן את הדעת בהמשך.ב

דיון

6.אומר מיד, כי לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, הגעתי לכלל דעה כי אין מקום להיעתר לבקשה בעיקרה, אלא למקצתה בלבד.

להלן נימוקי.

7.עיקר טענתו של המשיב בנוגע למסמך ההתחשבנות, הינה כי יש לקרוא את המשפט: "יש לנו 24 דונם פרדס ליד מכון ויצמן", בקונטקסט הכללי של מסמך ההתחשבנות ולא להוציאו מהקשרו, ובעיקר כי יש לקראו בצוותא חדא עם משפט אחר המופיע באותו מסמך התחשבנות ולגרסת המשיב מגדיל את החוב למרים פניני, אחותו של המשיב, באופן מלאכותי, מ-50,000$ ל-190,000$.

טענת המשיב הינה, שהחוב למרים פניני הוגדל באופן מלאכותי במסמך ההתחשבנות - ומשכך גם מעולם לא "הוחזר" לה, למעט 50,000$, כגובה החוב האמיתי - כנגד אותו משפט במסמך הנוגע לשותפות בפרדס.והוא אינו כופר, לדבריו, בתוקף מסמך ההתחשבנות וגם לא בכך שנחתם בכתב ידו, אלא בפרשנות שיש ליתן לאמור בו, שאינה מתמצית בלשון המסמך, כפשוטה.

8.אכן פרשנות מסמך הינה מלאכה מורכבת אשר בנוסף למילות הטקסט, כוללת גם בחינת כוונת הצדדים, הנסיבות האופפות את עריכת המסמך, תכליתו וכיוצ"ב.

(ראו: ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265, 311-312; וכן ע"א 6518/98 הוד אביב ע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נה(4) 28, 36).נ

אין בידי להכריע בשלב זה, האם הקשר שקושר המשיב, בין החוב לאחותו בסכום של 190,000$, כמצויין במסמך ההתחשבנות, לבין השותפות בפרדס הנזכרת במסמך זה, הינו בגדר פרשנות מסמך, או טענה החותרת נגד תוקפו באיצטלא של פרשנות.

סבורתני כי יש להניח הכרעה זו, לסופו של דיון, כאשר למותר לציין כי החלטת בית המשפט העליון שנתנה תוקף להחלטתו של בית משפט זה (כב' השופטת גדות) בנוגע לתוקפו של המסמך והשתק הפלוגתא, מחייבת את הצדדים, ולעניין הקבילות והמשקל יוכלו לטעון בסיכומים.

אשר על כן, כל אותם סעיפים בתצהירים מטעם המשיב שמתבקשת מחיקתם, בהקשר זה, נדחית.

מאותו הטעם, גם נדחית הבקשה למחיקת התצהיר של מרים פניני בשלמותו, ולמחיקת סעיף 16 מתצהירה של אילנה צנעני.

9.עם זאת אני רואה להורות על מחיקת החלקים הבאים מתצהירו של המשיב שניתן כעדות ראשית והוצאת מוצגים מתיק המוצגים, כמפורט דלקמן:

א. סעיף 8 לתצהיר - אין מקום להותיר סעיף זה, משלא הוגשו כראיה חוות דעת המומחים הנזכרים בו וחפצו של המשיב הינו להסתמך על חלקי דברים שנאמרו על ידם במסגרת הבוררות. זאת בכפוף להסתייגות שבס"ק ג' להלן.

ב.סעיף 13 לתצהיר, פסקה אחרונה - זו מדברת באופן ברור נגד תוקפו של המסמך, ומשכך היא תימחק.

ג.נספחים י"ב וי"ג לתצהיר צנעני:

ככל שמדובר בנספח י"ב, קטע פרוטוקול החקירה הנגדית של המומחית בתיה כהן קרויטורו במסגרת הבוררות - נספח זה יימשך מהתיק, באשר המומחית אינה עדה במשפט כאן.

אשר לחוות הדעת של אמנון בצלאלי ופרוטוקול חקירתו במסגרת הבוררות, נספח י"ג - הגשתם כרוכה בהתייצבותו להיחקר על חוות הדעת.

10.אשר לנספחים י"ז ו-ל' לתצהיר המשיב שהינם חלקים מפרוטוקול חקירתו הנגדית של המבקש בבוררות; עמ' 68, 259, 1983, 1984 לאותו פרוטוקול, שאף הם קטעים מחקירתו הנגדית של המבקש בבוררות וצורפו לתיק המוצגים; ונספחים י"ג, י"ד, ט"ו לתצהירו של רו"ח אורי אריאל שהינם הצהרות הון ודוחות הכנסה של המבקש - ביחס לכל אלה טוען המבקש כי מדובר במסמכים המיועדים להוכיח סתירות, כביכול, בגרסתו של המבקש, והמקום שבו היה על המשיב להגישם הינו בחקירתו הנגדית של המבקש שנסתיימה זה מכבר.

אינני רואה לפסול מסמכים אלה. במסגרת חקירתו הנגדית של המשיב והעדים מטעמו, יוכל ב"כ המבקש להציג בפניהם את גרסת המבקש ולעמת אותם עימה. העובדה שלא ניתנה הזדמנות למבקש להסביר את עצמו, או סתירות, במידה שקיימות, בין עדותו בתיק שבפני לבין דברים שאמר בהזדמנויות אחרות או רשומים במסמכים שהגיש לרשויות המס, יובאו בחשבון בשקלול כלל הראיות ומשקלן והצדדים יוכלו לטעון בענין זה בסיכומים.

11. בנוגע לנספחים ה' ו-י"ג לתצהירו של רו"ח אריאלי, טוען המבקש כי אלה אינם קבילים כראיה, משלא גולו בהליכי גילוי המסמכים שהתקיימו בתיק זה.

גם אם מסמכים אלה לא גולו, כנטען, איני רואה מקום לפסול אותם. הליך הגילוי נועד למנוע הפתעות מאת הצד שכנגד וממילא משצורפו המסמכים לתצהירו של רו"ח אריאלי זמן רב לפני הדיון, נשמט יסוד ההפתעה, ובידי המבקש האפשרות להזים את האמור במסמכים הללו, בין בחקירה נגדית ובגין באמצעות מסמכים המצויים ברשותו, כפי שהזמין אותו המשיב לעשות (ראו: סעיף 30.2 לתגובת המשיב לבקשה).

12. נותר עוד להתייחס לבקשת המבקש למחוק את סעיף 5 ל"הודעה" שהגיש המשיב בדבר הגשת תיק מוצגים מטעמו.

וזו לשון סעיף 5 להודעה הנ"ל של המשיב:

"5. מסמכים שהוגשו במסגרת גילוי המסמכים.

מובהר כי הואיל ומדובר בקרוב ל-1500 מסמכים, המשתרעים על פני לא פחות מארבעה קלסרים, והואיל והם הועברו בשעתו לב"כ התובע, על מנת שלא להעמיס על בית המשפט הנכבד ערימה עצומה זו, הם לא מצורפים כרגע פיסית, ויצורפו רק לבקשת בית המשפט הנכבד".ב

ב.בהחלטתי מיום 30/3/2003, בה הוריתי על אופן וסדרי הגשת הראיות, קבעתי, בין היתר, כי הצדדים יגישו:

"תיק מוצגים אשר בו יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט, לרבות חוות דעת ...ולתיק המוצגים תצורף רשימה, אשר תתוייק בראש התיק ובה פירוט המוצגים הכלולים בתיק המוצגים".

לטענת המבקש, הדרך שבה נהג המשיב, בסעיף 5 להודעתו בדבר הגשת תיק המוצגים מטעמו, עושה את החלטת בית המשפט פלסתר ומנוגדת לתכליתה.

ג.דעתי, כדעת המבקש, בנדון זה.

החלטתי מיום 30/3/03 בדבר הגשת תיק מוצגים ואופן הגשתו, נועדה הן לייעל את הדיון והן למנוע הפתעות מיותרות מהצד שכנגד.ו

משכך, על הצדדים לברור מכלל החומר שהצטבר בידיהם, בין בהליך גילוי מסמכים ובין באופן אחר, את אותם מסמכים רלוונטיים שבדעתם להציג במהלך שלב ההוכחות.

ד.למותר לציין, כי הדרך הנכונה "להתגבר" על האופן בו נהג המשיב בהפנותו, באופן גורף, למסמכים שגולו בהליך גלוי מסמכים, איננה בהגשת ארבעה קלסרים, בהם 1,500 מסמכים, כפי שעולה מתגובת המשיב לבקשה, אלא שעל המשיב לצרף לתיק המוצגים שלו רק אותם מסמכים נבחרים שהוא מבקש במפורש ובמיוחד להסתמך עליהם כראיה במשפט.

משכך, סעיף 5 להודעה נמחק וניתנת הזדמנות למשיב לצרף לתיק המוצגים אותם מסמכים נבחרים שבכוונתו להסתמך עליהם, כאמור, בצירוף פירוט מתאים, עד ליום 15/1/04, עם העתק ישירות לצד שכנגד.

המזכירות תמציא עותק החלטתי זו לב"כ הצדדים באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום 11/01/2004, בהיעדר הצדדים וב"כ.

ענת ברון, שופטת

1928/01 רפאל לביא נ' בן ציון צנעני