אוסלנדר, שלו ושות' - עורכי דין ונוטריון

בתי המשפט 02/09/2003

פשר 001265/01 בשא 11386/03

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

כב' השופטת אלשיך ורדה בפני:

בעניין:

מרכז הגז (מילניום) 2001 בע"מע"י ב"כ עוה"ד מירית חביה

עו"ד אלון קזיוףרו"ח מיכה לזרבתפקידם כנאמנים לביצוע הסדר נושים של חברת מרכז הגז (מילניום) 2001 בע"מ

ובעניין:

1. יורם טמירע"י ב"כ מרדכי שלו

ובעניין:

2. כונס הנכסים הרשמיע"י ב"כ עוה"ד אורי ולרשטיין

החלטה

עיון בנסיבות המקרה מלמד, כי הצדדים נתונים במערכת לא פשוטה של סכסוכים הקשורים זה בזה; הסכנה המרכזית המרחפת מעל הצדדים, הינה ליפול אל תוך כפל התדיינויות אשר עשוי להביא להחלטות סותרות, או למצב האנומלי מפניו חוששת המבקשת, כי יווצר מצב בו תתקבל הכרעה משפטית אצל הנאמנים, תוך שאחד הצדדים "חסום" מהעלות טענות רלוונטיות אשר עשויות להשפיע על התוצאה, וכך אף להקים נגדו השתק או מעשה בית-דין.

דומה כי בנסיבות המקרה, יש ליתן החלטה אשר תסדיר את מערך ההתדיינות בין הצדדים, תוך מתן הזדמנות הוגנת לכל אחד ואחד מהם להשמיע את טענותיו ולקבל את יומו בפני הערכאה הדיונית העוסקת בגביית הראיות. זאת, אף במחיר של "גמישות" מסויימת בפרוצדורה, ושינוי החלטות שיפוטיות קודמות של בית משפט זה.

אין חולק, כי הליך בירור תביעת חובו של המשיב אצל הנאמנים מצוי בעיצומו, ונפתח בשל החלטת בית משפט זה; אלא שהמבקשת חוששת כי היא "חסומה" מלהעלות בפני הנאמנים חלק מטענותיה, אשר נידונות בבית הדין לעבודה, והוצאו לכאורה מסמכותם של הנאמנים. מנגד, טוען המשיב כי אין מקום לנקוט נגדו בסעד דמוי עיקול, זאת הן בשל מאזן הנוחות והן בשל העובדה כי סיכויי התביעה כנגדו קלושים, הן לגופם והן בשל קיום מעשה בית-דין או השתק לטובתו - פרי ויתור נטען של המבקשת על תביעה כנגדו.נ

דומה, כי בנסיבות המקרה, אך צודק ונכון הוא לערב את המבקשת בהליך בירור תביעת החוב, באופן כזה כי המבקשת תהיה רשאית להעלות, והנאמנים יהיו חייבים לדון ולהכריע (בכפוף לסייג שיפורט בהמשך), בכל טענה שתעלה המבקשת, כל עוד עסקינן בטענה אשר יש בה בכדי לשלול, במישרין (ולא באמצעות קיזוז מול חיוב נגדי אחר) את זכותו של המשיב לכספים הנדרשים על-ידו במסגרת תביעת החוב. מנגד, יהיה המשיב זכאי להתגונן בכל טענה של השתק, מעשה בית-דין או טענת סף אחרת אשר לפי דעתו עומדת לו כנגד המבקשת.ב

המבקשת תהיה רשאית להגיש לנאמנים, בתוך 30 יום ממועד החלטתי זו, את טענותיה לעניין תביעת החוב של המשיב. לאחר מכן, יהיה המשיב זכאי להגיש לנאמנים כתב הגנה, בתוך פרק זמן זהה. לאחר שיוגשו כתבי בי-דין אלו לנאמנים, יהיו אלו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמטבי, לנקוט באחד משני צעדים אלו:

1. לדון בתביעת החוב, כולל בכל טענותיה הרלוונטיות של המבקשת, זאת כולל עריכת דיון ומתן אפשרות לחקירות על מסמכים ותצהירים, אם ידרשו לכך. יתנו הנאמנים את דעתם, כי אם יבחרו בחלופה זו, יהיה עליהם לדון ולהכריע באופן מפורט וחד-משמעי בכל המסכת העובדתית והמשפטית. זאת בניגוד לליקוי שנפל בפסיקתם בפעם הראשונה בה דנו בתביעת החוב, ליקוי אשר הוביל לביטול ההכרעה ולהשבת העניין לדיון מחדש.ו

2. להחליט כי החומר שבפניהם סבוך עובדתית במידה כזו, אשר אינו מאפשר להם בירור הוגן בפרשה. במקרה זה, תועבר התביעה (לאחר קבלת רשות מבית המשפט של חדלות פרעון) להמשך בירור בפני בית הדין לעבודה. לעניין זה יוער, כי היות ובהעברת הדיון עסקינן, הרי ספק גדול אם יעמדו למשיב טענות סף אשר לא עמדו לו במהלך בירור אצל הנאמנים עצמם.נ

לאור החלטתי זו, טוב תעשה המבקשת אם תעכב את תביעתה בבית הדין לעבודה עד אשר תתקבל החלטת הנאמנים (זאת למניעת כפל התדיינות אשר עשוי לעמוד לה לרועץ). הנאמנים יתנו את החלטתם, האם לדון בתביעה או להעבירה בתוך 21 יום מהיום בו יוגש כתב הטענות האחרון.

אם יבחרו הנאמנים לדון במלוא המסכת העובדתית, הרי שהמבקשת לא תוכל לנהל כפל-הליכים בבית הדין לעבודה. מאידך גיסא, אין הדבר מונע ממנה מלהמשיך לנהל בבית הדין דנן הליכים כנגד המשיב, אשר אינם קשורים במישרין בתביעת החוב ושלילתה לגופה (להבדיל מקיזוז המגיע לפי תביעת החוב כנגד חיוב אחר). זאת ועוד; אם יחליטו הנאמנים לקבל את תביעת החוב, בעוד תביעת המבקשת בבית הדין לעבודה תלויה ועומדת, הרי אין כל מניעה כי המבקשת תגיש לבית הדין לעבודה בקשה להטלת עיקול זמני על כספי תביעת החוב, בטרם יועברו למבקש. לעניין זה, מתקבלת בקשת המבקשת ליתן לה 14 יום מהכרעת תביעת החוב ועד לתשלום הכסף בעיין למערער, בכדי שתוכל לשקול צעדיה בפני בית הדין לעבודה, אם יהא בכך צורך.

לאור סדר הדיון כפי שהותווה בבקשה זו, אין עוד מקום לבקשה לעכב את המשך ההליך בפני הנאמנים, ואי לכך דין הבקשה בנוסחה זה להדחות. בנסיבות המקרה, ומאחר והמחלוקות המהותיות בין הצדדים טרם הוכרעו, לא מצאתי מקום ליתן צו להוצאות.

המזכירות תודיע לצדדים על המצא ההחלטה לרשותם החל מהיום.ב

בלשכתי, היום י"ט באב, תשס"ג (17 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים.

אלשיך ורדה, שופטת

בש"א 11386/03 מרכז הגז (מילניום)2001 בע"מ נ' יורם טמיר